Protein P07949 - Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret