Protein Q8NAU1 - Fibronectin type III domain-containing protein 5