Protein Q99814 - Endothelial PAS domain-containing protein 1